Skip to main content

Course Description

Kurs składa się z 30 godzin w formie e-lekcji łączących aspekt wykładowy z ćwiczeniowym. Każda lekcja zawiera odpowiedni materiał teoretyczny w formie prezentacji lub wideo oraz zadania praktyczne utrwalające i weryfikujące zdobytą wiedzę.

Zagadnienia poruszane podczas kursu student z łatwością może odnieść i porównać do codziennych zachowań własnych oraz zachowań innych w otaczającym go świecie.

Znajomość prawidłowości zachowań konsumentów można wykorzystać na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą i obsługą klienta oraz w działach marketingu i reklamy. Nabyta podczas kursu wiedza podnosi również poziom świadomości konsumenckiej, dzięki czemu uczestnicy mogą być mniej podatni na działanie przekazów medialnych, a w przyszłości mogą podejmować bardziej satysfakcjonujące decyzje zakupowe.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Zainteresowanie tematyką kursu.


CELE KURSU

Celem kursu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu zachowań konsumentów, w szczególności zagadnień teoretycznych związanych z konsumpcją, kategoryzacją potrzeb, determinantami decyzji konsumenckich, przebiegiem procesu decyzji konsumentów w teorii ekonomicznej oraz na przykładach różnych rynków.

W wymiarze praktycznym student powinien być w stanie określić zależności pomiędzy występowaniem bodźców wpływających na konsumenta (ekonomicznych, marketingowych, kulturowych, społecznych, osobistych), a podejmowanymi przez niego decyzjami, mieć orientację w obowiązujących trendach oraz dostrzegać specyfikę różnych grup wiekowych konsumentów.


PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

W module pierwszym zostały zaprezentowane podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z zachowaniami konsumenta.

MODUŁ 2

W module drugim zostały zaprezentowane czynniki wpływające na zachowanie konsumenta.

MODUŁ 3

W module trzecim zostały zaprezentowane różne techniki i sposoby wpływu na kształtowanie zachowań konsumenta.

MODUŁ 4

W module czwartym zostały zaprezentowane regulacje prawne dotyczące konsumenta na różnych rynkach


WARUNKI ZALICZENIA

Aby zaliczyć kurs, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście oraz w kontroli bieżącej w każdej lekcji udzielając minimum 40% poprawnych odpowiedzi. W kursie znajdąują się różnego rodzaju zadania, głównie typu zamkniętego.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Aby otrzymać zaświadczenie należy uzyskać minimum 40% poprawnych odpowiedzi w całym kursie.


KADRA KURSU

     Katarzyna Andruszkiewicz
Doktor ekonomii i finansów, stopień uzyskany w maju 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowo-dydaktycznej specjalizuje się w marketingu i analizie czynników wpływających na zachowania konsumentów. Poza pracą dydaktyczno-naukową posiada 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta (na sali i w formule ‘on the job training’), konsultacje biznesowe oraz analizy w zakresie postępowania nabywców, zachowań konsumentów, obsługi klienta, badania rynku i strategii marketingowych. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi oraz popularyzuje naukę w formie dostępnej dla każdego na Instagramie oraz nagrywając podcasty dostępne na Spotify i YouTube

Enroll