Skip to main content

Course Description

loga UE

Kurs powstał w ramach projektu wdrożeniowego dofinansowanego z Funduszy Europejskich (program Wiedza - Edukacja - Rozwój) "wzMOOCcnij swoje kompetencje!" (POWR.03.01.00-00-W018/18-04)OPIS KURSU

Kurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów, którzy „zmagają” się z napisaniem pracy dyplomowej. Składa się z 9 modułów, które w przejrzysty i prosty sposób udzielą wskazówek młodemu badaczowi. Usystematyzowana wiedza, spójna z metodyką opracowywania prac promocyjnych, pozwala w przystępny sposób zrozumieć zależności występujące w procesie badań naukowych. W kursie znajdują się pytania testowe, wielokrotnego wyboru do każdego z nich jest nieograniczona liczba podejść. Po ukończeniu kursu młody naukowiec przyswoi wiedzę niezbędną do opracowania swojego dzieła.CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy studentów na studiach I i II stopnia niezbędnej do opracowania prac dyplomowych.

 Cele oparte są na osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia w kategoriach:

    • Wiedza: student rozumie znaczenie pracy dyplomowej w procesie kształcenia, zna założenia przygotowania pracy dyplomowej;
    • Umiejętności: student umie gromadzić materiały źródłowe, przeprowadzać badania i opracowywać ich wyniki, zastosować metody, techniki i narzędzia badawcze w badaniach naukowych,
    • Kompetencje: student potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi oraz współpracować z promotorem w grupie seminaryjnej.PROGRAM KURSUWYMAGANIA WSTĘPNE

Znajomość problematyki badanego obszaru i chęci do podjęcia wyzwania! WARUNKI ZALICZENIA KURSU

Pod koniec każdego modułu przewidziany jest mały test podsumowujący, a cały kurs kończy się dwuczęściowym testem końcowym z całego materiału. Po uzyskaniu wyniku na poziomie co najmniej 61% ze wszystkich testów w ciągu 24h zostanie wygenerowane zaświadczenie ukończenia kursu.KADRA KURSU

Opiekun kursu: dr Magda LIGAJ

Absolwentka Akademii Obrony Narodowej w latach 2007-2012. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczęła studia doktoranckie w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Instytucie Logistyki. W roku 2016 uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności logistyka. Obecnie adiunkt, pracownik dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej w Instytucie Logistyki. Interesuje się tematyką marketingu oraz ubezpieczeń w logistyce jak również ich funkcjonowaniem w służbach mundurowych. Autorka  publikacji z obszaru ubezpieczeń oraz logistyki.