Skip to main content

Course Description

Loga projektu UE

Projekt „Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych
Umowa nr: POWR.03.01.00-00-W009/18

Kurs i jego cele:

Proponowany kurs frazeodydaktyczny mieści się w obszarze doskonalenia sprawności językowych. Jego celem jest pomoc w przyswojeniu frazeologii w języku obcym.

Szczegółowe cele kursu:

 • Rozwijanie kompetencji frazeologicznych, receptywnych i produktywnych, w języku obcym.
 • Wzbogacenie słownictwa w obszarach często używanych struktur frazeologicznych.
 • Rozwijanie szeroko pojętych kompetencji komunikacyjnych w języku obcym.
 • Pomoc w przyswojeniu obcej frazeologii w ramach autonomicznego i ustawicznego kształcenia.
 • Wykorzystanie nowych technologii oraz e-learningu we frazeodydaktyce.

Program kursu:

Kurs frazeodydaktyczny składa się z 15 jednostek. Każda z nich zawiera glosariusz, czyli zbiór wybranych frazeologizmów wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia.

Glosariusz wzbogacony jest ilustracją tekstową, która na konkretnych przykładach pokazuje funkcjonowanie frazeologii w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.

Ponadto w każdej jednostce znajdziemy ćwiczenia praktyczne oparte na związkach frazeologicznych objaśnionych w glosariuszu. Ćwiczenia na platformie pozwalają na samokontrolę.

Kurs frazeodydaktyczny opatrzony jest testem wstępnym oraz testem końcowym, co pozwala wymiernie ocenić przyrost kompetencji frazeologicznych u każdego uczestnika.

Kurs zakłada 30 h pracy studenta, które są rozłożone na 10 tygodni.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego min. na poziomie B1 (średnio-zaawansowany).

Kadra kursu:

Zdjęcie Monika SułkowskaMonika Sułkowska – doktor habilitowany, pracownik badawczo-dydaktyczny, profesor  Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawca, romanista, frazeolog, kierownik projektów naukowych i wdrożeniowych. Zajmuje się problemami szeroko pojętej frazeologii i bada różne aspekty zjawiska frazeologizacji w językach. Analizuje frazeologię w ujęciu teoretycznym, kontrastywnym, a także stosowanym. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, słownika i podręczników akademickich. Niniejszy projekt jest wynikiem zainteresowań badaczki w zakresie frazeodydaktyki.

Zdjęcie Agnieszka Pastucha-BlinAgnieszka Pastucha-Blin - językoznawca, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Italianistka, autorka monografii La concettualizzazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo (2013). Jej zainteresowania naukowe sytuują się na pograniczu lingwistyki tekstu, kultury, psychologii społecznej i socjologii. Bada szeroko pojęte aspekty semantyczne i pragmatyczne dyskursu rozumianego jako obiekt wielowymiarowy. Autorka zajmuje się także zgłębianiem struktur dyskursywnych podporządkowanych mechanizmom perswazyjnym.

Zdjęcie Lucyna Marcol-Cacoń Lucyna Marcol-Cacoń - językoznawca, italianistka, pracownik badawczo – dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu terminologii i tłumaczenia tekstów specjalistycznych (język włoski). Autorka artykułów naukowych poświęconych tematom z pogranicza traduktologii, psychologii i językoznawstwa kontrastywnego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również frazeologia i frazeodydaktyka.

Warunki ukończenia kursu:

 • Terminowe i systematyczne odbycie kursu na platformie Navoica. Czas trwania kursu to 10 tygodni. Liczba godzin pracy studenta w kursie to 30h.
 • Wykonanie testów kontrolnych: wstępnego i końcowego.
 • Rozwiązanie testu końcowego z wynikiem sumarycznym min. 51 % punktów możliwych do zdobycia.

Planowane efekty uczenia się:

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie wiedzy:

 • zna określony zasób struktur frazeologicznych w wybranym języku obcym,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie frazeologii,
 • zna i rozumie podstawowe mechanizmy językowe występujące w obszarze frazeologii w danym języku i kulturze,
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie wyodrębniana, rozumienia i przekładu frazeologii na poziomie języka ojczystego i obcego,
 • posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych pozwalającą na udział w kursie e-learningowym.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie umiejętności:

 • potrafi komunikować się w języku obcym z wykorzystaniem popularnych struktur frazeologicznych,
 • posiada elementarne umiejętności pozwalające na rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów frazeologicznych w języku ojczystym i obcym,
 • umie samodzielnie rozwijać i doskonalić kompetencje frazeologiczne w wybranym języku obcym,
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu frazeologii w procesie uczenia się języków obcych.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje społeczne:

 • rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia językowego przez całe życie,
 • dąży do poprawnego komunikowania się w języku obcym z wykorzystaniem struktur frazeologicznych,
 • jest świadomy roli frazeologii w językach naturalnych,
 • wykazuje zainteresowanie frazeologią i jej znaczeniem w przekładzie oraz dydaktyce języków obcych.