Skip to main content

Course Description

Loga projektu UE

Projekt „Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych
Umowa nr: POWR.03.01.00-00-W009/18

Kurs i jego cele:

Proponowany kurs frazeodydaktyczny mieści się w obszarze doskonalenia sprawności językowych. Jego celem jest pomoc w przyswojeniu frazeologii w języku obcym.

Szczegółowe cele kursu:

 • Rozwijanie kompetencji frazeologicznych, receptywnych i produktywnych, w języku obcym.
 • Wzbogacenie słownictwa w obszarach często używanych struktur frazeologicznych.
 • Rozwijanie szeroko pojętych kompetencji komunikacyjnych w języku obcym.
 • Pomoc w przyswojeniu obcej frazeologii w ramach autonomicznego i ustawicznego kształcenia.
 • Wykorzystanie nowych technologii oraz e-learningu we frazeodydaktyce.

Program kursu:

Kurs frazeodydaktyczny składa się z 15 jednostek. Każda z nich zawiera glosariusz, czyli zbiór wybranych frazeologizmów wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia.

Glosariusz wzbogacony jest ilustracją tekstową, która na konkretnych przykładach pokazuje funkcjonowanie frazeologii w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.

Ponadto w każdej jednostce znajdziemy ćwiczenia praktyczne oparte na związkach frazeologicznych objaśnionych w glosariuszu. Ćwiczenia na platformie pozwalają na samokontrolę.

Kurs frazeodydaktyczny opatrzony jest testem wstępnym oraz testem końcowym, co pozwala wymiernie ocenić przyrost kompetencji frazeologicznych u każdego uczestnika.

Kurs zakłada 30 h pracy studenta, które są rozłożone na 10 tygodni.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego min. na poziomie B1 (średnio zaawansowany).

Kadra kursu:

Zdjęcie Monika SułkowskaMonika Sułkowska – doktor habilitowany, pracownik badawczo-dydaktyczny, profesor  Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawca, romanista, frazeolog, kierownik projektów naukowych i wdrożeniowych. Zajmuje się problemami szeroko pojętej frazeologii i bada różne aspekty zjawiska frazeologizacji w językach. Analizuje frazeologię w ujęciu teoretycznym, kontrastywnym, a także stosowanym. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, słownika i podręczników akademickich. Niniejszy projekt jest wynikiem zainteresowań badaczki w zakresie frazeodydaktyki.

Zdjęcie Anna Dolata-ZaródAnna Dolata-Zaród – romanistka, językoznawca, pracownik badawczo – dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka monografii Terminologie des textes économiques (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009) oraz artykułów z dziedziny języka specjalistycznego i analizy dyskursu. Jej zainteresowania naukowe obejmują  lingwistykę tekstu i juryslingwistykę traktowaną jako  obiekt wielowymiarowy.

Zdjęcie Dominika Topa-BryniarskaDominika Topa-Bryniarska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt i pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: pragmatyka i semantyka dyskursu, teoria argumentacji, retoryka, język mediów. Monografia: L’univers discursif dans l’éditorial: l’étude des structures ontologiques  et axiologiques (2014), liczne publikacje poświęcone strategiom perswazyjnym w artykule wstępnym i recenzji filmowej m.in. w Cognitive Studies- Études cognitives.

Warunki ukończenia kursu:

 • Terminowe i systematyczne odbycie kursu na platformie Navoica. Czas trwania kursu to 10 tygodni. Liczba godzin pracy studenta w kursie to 30h.
 • Wykonanie testów kontrolnych: wstępnego i końcowego.
 • Rozwiązanie testu końcowego z wynikiem sumarycznym min. 51 % punktów możliwych do zdobycia.

Planowane efekty uczenia się:

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie wiedzy:

 • zna określony zasób struktur frazeologicznych w wybranym języku obcym,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie frazeologii,
 • zna i rozumie podstawowe mechanizmy językowe występujące w obszarze frazeologii w danym języku i kulturze,
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie wyodrębniana, rozumienia i przekładu frazeologii na poziomie języka ojczystego i obcego,
 • posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych pozwalającą na udział w kursie e-learningowym.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie umiejętności:

 • potrafi komunikować się w języku obcym z wykorzystaniem popularnych struktur frazeologicznych,
 • posiada elementarne umiejętności pozwalające na rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów frazeologicznych w języku ojczystym i obcym,
 • umie samodzielnie rozwijać i doskonalić kompetencje frazeologiczne w wybranym języku obcym,
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu frazeologii w procesie uczenia się języków obcych.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje społeczne:

 • rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia językowego przez całe życie,
 • dąży do poprawnego komunikowania się w języku obcym z wykorzystaniem struktur frazeologicznych,
 • jest świadomy roli frazeologii w językach naturalnych,
 • wykazuje zainteresowanie frazeologią i jej znaczeniem w przekładzie oraz dydaktyce języków obcych.