Skip to main content

Course Description

Loga projektu UE

Projekt „Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki i profesjonalnego przygotowania publikacji naukowych
Umowa nr: POWR.03.01.00-00-W009/18

Kurs i jego cele:

Proponowany kurs frazeodydaktyczny mieści się w obszarze doskonalenia sprawności językowych. Jego celem jest pomoc w przyswojeniu frazeologii w języku obcym.

Szczegółowe cele kursu:

 • Rozwijanie kompetencji frazeologicznych, receptywnych i produktywnych, w języku obcym.
 • Wzbogacenie słownictwa w obszarach często używanych struktur frazeologicznych.
 • Rozwijanie szeroko pojętych kompetencji komunikacyjnych w języku obcym.
 • Pomoc w przyswojeniu obcej frazeologii w ramach autonomicznego i ustawicznego kształcenia.
 • Wykorzystanie nowych technologii oraz e-learningu we frazeodydaktyce.

Program kursu:

Kurs frazeodydaktyczny składa się z 15 jednostek. Każda z nich zawiera glosariusz, czyli zbiór wybranych frazeologizmów wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia.

Glosariusz wzbogacony jest ilustracją tekstową, która na konkretnych przykładach pokazuje funkcjonowanie frazeologii w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.

Ponadto w każdej jednostce znajdziemy ćwiczenia praktyczne oparte na związkach frazeologicznych objaśnionych w glosariuszu. Ćwiczenia na platformie pozwalają na samokontrolę.

Kurs frazeodydaktyczny opatrzony jest testem wstępnym oraz testem końcowym, co pozwala wymiernie ocenić przyrost kompetencji frazeologicznych u każdego uczestnika.

Kurs zakłada 30 h pracy studenta, które są rozłożone na 10 tygodni.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego min. na poziomie B1 (średnio-zaawansowany).

Kadra kursu:

Zdjęcie Monika SułkowskaMonika Sułkowska – doktor habilitowany, pracownik badawczo-dydaktyczny, profesor  Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawca, romanista, frazeolog, kierownik projektów naukowych i wdrożeniowych. Zajmuje się problemami szeroko pojętej frazeologii i bada różne aspekty zjawiska frazeologizacji w językach. Analizuje frazeologię w ujęciu teoretycznym, kontrastywnym, a także stosowanym. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, słownika i podręczników akademickich. Niniejszy projekt jest wynikiem zainteresowań badaczki w zakresie frazeodydaktyki.

Zdjęcie Agnieszka GwiazdowskaAgnieszka Gwiazdowska -  doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, iberystka, pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka jednej monografii oraz 18 krajowych i zagranicznych publikacji poświęconych różnym aspektom frazeologii hiszpańskiej i polskiej. Członek Komisji Językoznawczej PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

Zdjęcie Zuzanna LamżaZuzanna Lamża – pracownik Instytutu Językoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących językowego obrazu płci i globalizacji języka oraz audiodeskrypcji (tłumaczenia filmów dla osób niewidomych i niedowidzących) jako nowego rodzaju dyskursu, frazeologię zaś uważa za niezmiernie ważny element obu tych rzeczywistości językowych.

Warunki ukończenia kursu:

 • Terminowe i systematyczne odbycie kursu na platformie Navoica. Czas trwania kursu to 10 tygodni. Liczba godzin pracy studenta w kursie to 30h.
 • Wykonanie testów kontrolnych: wstępnego i końcowego.
 • Rozwiązanie testu końcowego z wynikiem sumarycznym min. 51 % punktów możliwych do zdobycia.

Planowane efekty uczenia się:

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie wiedzy:

 • zna określony zasób struktur frazeologicznych w wybranym języku obcym,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie frazeologii,
 • zna i rozumie podstawowe mechanizmy językowe występujące w obszarze frazeologii w danym języku i kulturze,
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie wyodrębniana, rozumienia i przekładu frazeologii na poziomie języka ojczystego i obcego,
 • posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych pozwalającą na udział w kursie e-learningowym.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie umiejętności:

 • potrafi komunikować się w języku obcym z wykorzystaniem popularnych struktur frazeologicznych,
 • posiada elementarne umiejętności pozwalające na rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów frazeologicznych w języku ojczystym i obcym,
 • umie samodzielnie rozwijać i doskonalić kompetencje frazeologiczne w wybranym języku obcym,
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu frazeologii w procesie uczenia się języków obcych.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje społeczne:

 • rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia językowego przez całe życie,
 • dąży do poprawnego komunikowania się w języku obcym z wykorzystaniem struktur frazeologicznych,
 • jest świadomy roli frazeologii w językach naturalnych,
 • wykazuje zainteresowanie frazeologią i jej znaczeniem w przekładzie oraz dydaktyce języków obcych.