Skip to main content

Course Description

Logotypy:Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Kurs jest przeznaczony dla studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych świadomym zarządzaniem swoją karierą. Udział w szkoleniu pomaga zrozumieć zasady rządzące rynkiem pracy oraz, dzięki praktycznym zadaniom, ułatwia planowanie własnej ścieżki zawodowej.

Treści omawiane w poszczególnych modułach kursu:

 1. Mechanizmy rynku pracy
 2. Kotwice kariery
 3. Zarządzanie talentami
 4. Ścieżki rozwoju zawodowego
 5. Organizacja procesu poszukiwania pracy
 6. Rozmowy kwalifikacyjne
 7. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
 8. Coaching kariery

Treści w kursie przekazywane są poprzez tekst, filmy, animacje oraz załączniki. Pojawiają się również interaktywne ćwiczenia.


WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak jest wymagań wstępnych. Kurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.

Warunkiem technicznym korzystania z kursu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet oraz adresu e-mailowego działającego na dowolnym serwerze.

W kursie pojawiają się załączniki w formacie docx oraz pdf, dlatego dla pełnego uczestnictwa w szkoleniu konieczne jest posiadanie programu obsługującego tego typu pliki.


CELE KURSU

Na poziomie wiedzy:

Student(ka):

 • zna podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy oraz poszukiwaniem zatrudnienia
 • zna podstawowe formy zatrudnienia funkcjonujące w Polsce
 • wymienia przykładowe czynniki wpływające na rynek pracy
 • wymienia najważniejsze akty prawne regulujące rynek pracy w Polsce
 • zna różnice pomiędzy publicznym i prywatnym rynkiem pracy
 • wymienia przykładowe instytucje rynku pracy działające w Polsce
 • omawia najważniejsze założenia koncepcji Kotwic Kariery
 • wyróżnia i opisuje różne rodzaje kompetencji oraz potrafi podać ich przykłady
 • zna założenia konstruowania ścieżki rozwoju zawodowego
 • wie, jak może wyglądać proces poszukiwania pracy oraz rozmowa kwalifikacyjna
 • zna zasady kształtowania marki osobistej w Internecie

 

Na poziomie działań i umiejętności:

Student(ka):

 • rozpoznaje własne „kotwice kariery” samodzielnie lub korzysta w tym celu z pomocy doradcy zawodowego
 • rozpoznaje przynajmniej niektóre ze swoich kompetencji i zamieszcza informacje na ich temat w swoim CV
 • potrafi stworzyć przykładową ścieżkę rozwoju zawodowego
 • unika popularnych błędów w tworzeniu CV
 • organizuje własny proces poszukiwania pracy
 • świadomie przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • tworzy własną markę osobistą w mediach społecznościowych

 

Na poziomie uczuć i postaw:

Student(ka):

 • jest zmotywowany(-a) do świadomego planowania swojej kariery i ścieżki rozwoju zawodowego
 • bierze pod uwagę własne „kotwice kariery” planując swoją karierę i proces poszukiwania pracy
 • korzysta z usług doradcy zawodowego lub coacha kariery, jeśli odczuwa taką potrzebę
 • zwraca uwagę na swój wizerunek w Internecie

WARUNKI ZALICZENIA

W celu zaliczenia kursu należy:

 • podejść do Quizu wprowadzającego (nie wpływa on na końcową ocenę, natomiast jego wykonanie jest konieczne do otrzymania dostępu do pozostałych treści w kursie),
 • wykonać Trening wiedzy na końcu każdego z ośmiu modułów (waga Treningów wiedzy w ocenie końcowej wynosi 50%),
 • wykonać Test końcowy, który znajduje się na końcu kursu (waga Testu końcowego w ocenie końcowej wynosi 50%, każde pytanie jest warte 2 punkty).

Próg zaliczeniowy dla całego kursu wynosi 60%.


KADRA KURSU

Rafał Witkowski – doradca zawodowy, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i opiekun Kliniki Przedsiębiorczości. Zajmuje się także Akademickim Biurem Karier. Prowadzi przedmioty związane z zakładaniem i rozwijaniem własnej działalności gospodarczej. Jest organizatorem m.in. Rzeszowskiego Turnieju Biznesowego i konkursu „Pomysł na Biznes”.

 

Hubert Kawalec - doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, zajmujący się naukowo społecznymi aspektami funkcjonowania marek, komunikacji w Internecie, rynkiem pracy. Wieloletni trener kariery oraz specjalista z zakresu marki osobistej. Badacz komunikacji i budowania tożsamości w mediach społecznościowych.